7 நாட்களில் அசுர வேகத்தில் சுத்தமான ரத்தம் ஊறி ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்க இதை குடிங்க / Health drink


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

healthyrecipes #traditionalrecipes #healthydrink #pottoplateskitchen #tamilrecipes #healthyjuice #healthyfood …

9 replies
  1. 🌋சிவபிரியா🌋
    🌋சிவபிரியா🌋 says:

    உண்மையிலேயே நீங்க கூறி இருக்கும் அரு மருந்து இரத்ததிற்க்கு நன்மை தான் அருமை அற்புதம்…👌👍👍

    ஆனால் அதற்காக அசுர வேகம் வேண்டாமே… ஏன் என்றால் குடிக்கும் ஆட்கள் அசுரனாக மாறிவிட்டால் என்ன செய்வது…?😔

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *