നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാം


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

tastemeetssoul# soulmeetstaste# #chickencurryrecipe @Shalu’s Curryworld @Mia kitchen Taste meets soul kerala recipes kerala …

4 replies
  1. _The_ Lady_Lifestyle_
    _The_ Lady_Lifestyle_ says:

    ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ട്ടോ dear♥️പൊളിച്ചു 🙏സൂപ്പർ 👍തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ♥️കൊതിപ്പിച്ചു 😋ഇതും നോക്കി ചോറ് കഴിക്കുന്ന ഞാൻ 😔😔

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *