10 நிமிடத்தில் முறையான சேமியா பால் பாயசம்👌அசத்தலான சுவையில்😋Semiya Payasam/Vermicelli Kheer/Payasam

10 நிமிடத்தில் முறையான சேமியா பால் பாயசம்👌அசத்தலான சுவையில்😋Semiya Payasam/Vermicelli Kheer/Payasam


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

10 நிமிடத்தில் முறையான சேமியா பால் பாயசம் அசத்தலான சுவையில் Semiya …

9 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *