😱രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം 💯 രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നും ഇതാകും😋| Easy Breakfast Recipe | Quick Snacks


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

Snacks Recipe | Breakfast Ideas | Breakfast Recipes | Healthy Breakfast | Amma Secret Recipes | Wheat Snacks | Snack Recipes …

17 replies
  1. Harisanth Sree
    Harisanth Sree says:

    അടിപൊളി 👌 ദോശ മാവ് ഇല്ലാതെ യും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ 🤔 ഇത് ഇഡ്ഡലി thattil ഇഡ്ഡലി പോലെ ഉണ്ടാക്കി വേഗം വേവിച്ച് എടുക്കാം ലോ 😀

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *