ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ#easysnacks #bread&egg#navinandazfunworld


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

വീഡിയോ skip ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ pls watch video full without skipping giv like and …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *