ചൂട് വെള്ളം മതി പഞ്ഞിപോലുള്ള പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ Palappam Recipe | Appam Recipe in Malayalam


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

appam #palappam #velleyappam #appamrecipe #appanwithoutbakingsoda #keralastylevelleyappam …

29 replies
  1. Shihtzu
    Shihtzu says:

    നല്ല പഞ്ഞിപോലത്തെ അപ്പം നന്നായിട്ടുണ്ട്ട്ടോ ഇത്രയ്ക്കു ഈസി ആയിരുന്നല്ലേ…

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *