ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ആരും തന്നെ കാണില്ല//കൊതിയൂറും ബീഫ് കറി/Kerala style nadan beef curry


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

meenusmenuuk #coconutrice #beef #coconutricewithbeef #Shorts #shorts #youtube #youtubeshorts #malayalamcookingchannel …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.