ಬೆಳಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ MTR Ready mix instant rava idli recipe with chutney


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

ಬೆಳಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ MTR Ready mix instant rava idli recipe …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.