చుక్కనూనె లేకుండా స్పాంజ్ లాంటి దోసెలు వేశారంటే 👌No oil – Groundnut dosa recipe #Shorts

చుక్కనూనె లేకుండా స్పాంజ్ లాంటి దోసెలు వేశారంటే 👌No oil – Groundnut dosa recipe #Shorts


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

1/2 కప్పు పల్లీలతో చుక్కనూనె లేకుండా స్పాంజ్ లాంటి దోసెలు వేశారంటే …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *